Domovská stránka | Maping s.r.o.

Geodézie

Geometrické plány:
 • pro vyznačení budovy
 • pro rozdělení pozemku
 • pro změnu hranice pozemku
 • pro doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve ZE
 • pro vyznačení věcného břemene


Vytyčení hranic pozemků:
 • vytyčení vlastnické hranice a stabilizace lomových bodů
 • vytyčovací náčrt a protokol
 • vytyčení, předání vytyčené hranice v terénu


Vytyčení staveb:
 • Vytýčení stavby před zahájením stavby
 • Zaměřování nových inženýrských sítí před záhozem
 • Zaměření a zpracování skutečného provedení stavby
 • Vyhledání a zaměření stávajících inženýrských sítí


Předprojektová příprava:
 • Zaměření a zpracování aktuálního polohopisu s návazností na KN


Věcná břemena:
 • Vyhotovení věcných břemen k inženýrským sítím a smluv mezi správci sítí a vlastníky pozemků